Årsmøte NMK Tromsø 08.02.18

Saksliste:

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av sekretær

3. Godkjenning av innkalling

4. Valg av to til å skrive under protokollen

5. Årsberetning fra styret

6. Årsberetning fra banekomitéen

7. Fastsettelse av kontingent

8. Regnskap

9. Budsjett

10. Innkommende saker

a) Prokura

b) Prosedyre ved kursing av medlemmer

c) «Kursbudsjett»

d) Sportskomité; to på valg annenhvert år

11. Valg

a) Styremedlem

b) Kasserer

c) Nestleder